Công văn 788/TCT-CS ngày 24/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: