Công văn 787/TCT-CS ngày 24/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay

Tải về tại đây: