Công văn 7639/CT-TTHT ngày 24/02/2020

Biên bản thu hồi hóa đơn

Tải về tại đây: