Công văn 548/TCT-KK ngày 12/02/2020

Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

Tải về tại đây: