Công văn 4851/CT-TTHT ngày 10/02/2020

Hạch toán chi phí đối với khoản chi tiền mua bảo hiểm Trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc (D&O)

Tải về tại đây: