Công văn 4848/CT-TTHT ngày 10/02/2020

Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan

Tải về tại đây: