Công văn 483/TCT-CS ngày 10/02/2020

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: