Công văn 482/TCT-CS ngày 10/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây trường học bằng nguồn tài trợ

Tải về tại đây: