Công văn 15905/CT-TTHT ngày 31/12/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: