Công văn 15777/CT-TTHT ngày 30/12/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: