Công văn 15620/CT-TTHT ngày 27/12/2019

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: