Công văn 15502/CT-TTHT ngày 25/12/2019

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: