Công văn 15226/CT-TTHT ngày 19/12/2019

Thời điểm lập hóa đơn

Tải về tại đây: