Công văn 14082/CT-TTHT ngày 25/03/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: