Công văn 13487/CT-TTHT ngày 12/11/2019

Hóa đơn chứng từ

Tải về tại đây: