Công văn 13316/CT-TTHT ngày 11/11/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: