Công văn 12201/CT-TTHT ngày 18/03/2020

Hướng dẫn về lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị cưỡng chế nợ thuế

Tải về tại đây: