Công văn 12046/CT-TTHT ngày 17/03/2020

Miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: