Công văn 1038/TCT-CS ngày 12/03/2020

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: