Công văn 10268/CT-TTHT ngày 09/03/2020

Miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Tải về tại đây: