Công văn 10267/CT-TTHT ngày 09/03/2020

Chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Tải về tại đây: