Chỉ thị 03/CT-BTC ngày 19/03/2020

Thực hiện NQ 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN

Tải về tại đây: