Thông tư 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020

Sửa đổi TT 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính TTN đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Tải về tại đây: