Hợp nhất Thông tư 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: