Công văn 97639/CT-TTHT ngày 30/12/2019

Xử lý đối với hóa đơn viết sai địa chỉ mua hàng

Tải về tại đây: