Công văn 97637/CT-TTHT ngày 30/12/2019

Trích lập dự phòng và xử lý nợ phải thu khó đòi

Tải về tại đây: