Công văn 97628/CT-TTHT ngày 30/12/2019

Hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại

Tải về tại đây: