Công văn 96643/CT-TTHT ngày 26/12/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với khoản phí hỗ trợ nhận được từ công ty bảo hiểm

Tải về tại đây: