Công văn 94418/CT-TTHT ngày 18/12/2019

Viết tắt địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng

Tải về tại đây: