Công văn 6806/CT-TTHT ngày 20/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: