Công văn 574/CT-TTHT ngày 07/01/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Tải về tại đây: