Công văn 425/CT-TTHT ngày 06/01/2020

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: