Công văn 412/CT-TTHT ngày 06/01/2020

Miễn chữ ký người mua trên HĐĐT và miễn đóng dấu trên HĐĐT, miễn chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót

Tải về tại đây: