Công văn 406/CT-TTHT ngày 06/01/2020

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: