Công văn 3663/CT-TTHT ngày 22/01/2020

Miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không

Tải về tại đây: