Công văn 3353/CT-TTHT ngày 21/01/2020

Kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài

Tải về tại đây: