Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đã thanh toán

Tải về tại đây: