Công văn 3338/CT-TTHT ngày 21/01/2020

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh

Tải về tại đây: