Công văn 332/CT-TTHT ngày 06/01/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phần mềm

Tải về tại đây: