Công văn 327/CT-TTHT ngày 06/01/2020

Hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế

Tải về tại đây: