Công văn 326/TCT-CS ngày 21/01/2020

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: