Công văn 2993/CT-TTHT ngày 20/01/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: