Công văn 1971/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản

Tải về tại đây: