Công văn 1970/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học

Tải về tại đây: