Công văn 1969/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu

Tải về tại đây: