Công văn 1968/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam

Tải về tại đây: