Công văn 1967/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: