Công văn 1965/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng và xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: