Công văn 1964/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Tải về tại đây: