Công văn 1963/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam

Tải về tại đây: